Monday, April 11, 2011

Language of Love...

"The heart knows only one language, and that is the language of love." ♥ Melanie Moushigian Koulouris